Ontario - Mississauga - Virgin Mary & St. Athanasius Church

Ontario - Mississauga - St. Anthony & St. Philopateer Church

Ontario - Mississauga - St. Mina & St. Kyrollos (Cyril) Church

Ontario - Milton - St. George & St. Abanoub Church

Ontario - Markham - St. Samuel The Confessor Church

Ontario - London - St. Paul the Anchorite Church

Ontario - Kitchener - St. Mary Church

Ontario - Hamilton - St. Mina Church

Ontario - Guelph - St. Philopater Mercurius Church

Ontario - Etobicoke - Ti Agia Maria & St. Demiana Church

Syndicate content